Generelle vilkår

Print og gem som pdf fil

Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af Parship i Danmark - Version 28.02.2022


Skrevet med stort til dig: Det, som er skrevet med småt

Ingen læser det, som er skrevet med småt – alligevel vil vi bede dig om også at kaste et blik på vore gyldige almindelige forretningsbetingelser. Mange tak.

Følgende forretningsbetingelser gælder for kontraktforholdet både mod og uden betaling mellem Parship (aftalepart er PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamborg) og deres kunder, og det uafhængigt af om du besøger Parship via hjemmesiden eller mobil-apps.

Bemærk venligst, at der gælder delvist afvigende bestemmelser. Nogle funktioner tilbydes også kun via hjemmesiden. Du får tilsvarende henvisninger i de pågældende klausuler.

Personer under 18 år må ikke benytte denne service. Erhvervsmæssig brug er heller ikke tilladt.

1. Kontraktens genstand


1.1. I kontraktens løbetid tilbyder Parship sine kunder adgang til en online database, der gør dem i stand til at lære hinanden at kende (i det følgende benævnt "Parship Service"). Parship-Service er udelukkende tilgængelig via mobilapps til iOS- og Android-enheder eller via hjemmesiden, og kontrakten omhandler såvel gratis ydelser som betalingspligtige ydelser.


1.2. Online-databasen leveret af Parship indeholder såkaldte profiler, som er forsynet med henholdsvis eget indhold (også kaldet ”data”) fra de registrerede kunder. Hvilke data, der indsamles i denne sammenhæng, og hvordan disse er synlige for andre kunder, kan også ses i Databeskyttelsesreglerne (se punkt 4.1).


1.3. Parship tilbyder sine tjenester i de lande, der vises på hjemmesiden, og muliggør i hvert af disse lande en regional og (over)regional søgning og kontakt på basis af søgekriterier, som er fastsat af Parship. Kundens profil med de pågældende data kan ses i alle Parship-lande, og det uafhængigt af via hvilken regional hjemmeside eller regional mobil-app kunden har registreret sig.


1.4. Kontrakten med Parship omhandler udtrykkeligt ikke ægteskabsformidling eller forberedelse af ægteskab. Parship er et socialt netværk, som tilbyder sine kunder mulighed for at præsentere sig med eget indhold, og for at interagere med andre kunder.

2. Adgang/indgåelse af aftale


2.1 Forudsætningen for adgang til og anvendelse af Parship-servicen er registreringen. Til dette skal kunden have en e-mail adresse og et kodeord, som han/hun selv vælger. Et kodeord (pseudonum) samt et ”service-password” oprettes automatisk til kunden efter registrering hos Parship og tilsendes kunden pr. e-mail.


2.2 Med registreringen indgås først et principielt gratis kontraktforhold mellem Parship og den registrerede kunde (også kaldet ”grundlæggende medlemskab”).


2.3 For at kunne benytte Parship-servicen er det nødvendigt at besvare Parship-spørgeskemaet, som følger efter registreringen. Derefter følger angivelse af personlige data som f.eks. fornavn, fødselsdato, bopæl, indkomst o.lign. Først når alle oplysninger foreligger, er profilen synlig for andre kunder. Nogle af disse oplysninger kan efter profiloprettelse kun ændres med hjælp fra Parship-kundeservice.


2.4 Efter besvarelse af Parship-spørgeskemaet og angivelse af personlige data tilbyder Parship mulige andre betalingspligtige ydelser. Herunder især ”premiummedlemskabet”. En kreditsaldo til aktivering af enkelte profiler stilles under basismedlemskabet til rådighed både mod og uden betaling, såfremt denne feature er disponibel. Kunden bliver før indgåelse af et betalingspligtigt kontraktforhold påny informeret om indholdet af den pågældende betalingspligtige ydelse samt om pris og betalingsbetingelserne. Ved aktivering af tasten ”køb” erklærer kunden at ville indgå en kontrakt på de af ham valgte betalingspligtige ydelser. Kontraktforholdet opstår, når Parship bekræfter bestillingen med e-mail.


2.5 Parship gør det også muligt for sine kunder via betalingsplatformen Apple og Google Play at gøre brug af betalingspligtige ydelser (såkaldt ”I-app-køb”). Kontraktforholdet opstår her med e-mail-bekræftelsen fra Parship over for kunden. Tredjepartsudbyderne har for indgåelse af kontrakten, betalingen samt afslutningen af kontraktforholdet foreskrevne regelsæt, som kunden accepterer via anvendelsesbetingelserne fra tredjepartsudbyderen, og på hvilke Parship ikke han nogen indflydelse. Hvis kunden vælger at indgå en kontrakt med Parship via tredjepartsudbyderen, er det kundens forpligtelse at overholde de bestemmelser, som er foreskrevet i tredjepartsudbyderens anvendelsesbetingelser, om indgåelse, betaling og afslutning af kontrakter. Ved eventuelle modsætninger mellem tredjepartsudbyderens bestemmelser og disse foreliggende almindelige forretningsbetingelser fra Parship har for så vidt tredjepartsudbyderens bestemmelser forrang. Kunden opfordres specielt af tredjepartsudbyderen til at bekræfte sit køb over for denne. Som betalingsmetode gælder den, som kunden har aftalt med tredjepartsudbyderen (f.eks. betaler kunden hos Apple via den betalingsmetode, som er indeholdt i hans Apple-ID). Hvis kunden vil ændre eller afslutte sit i-app-købte premiummedlemskab, er det nødvendigt at gøre dette via sin konto hos tredjepartsudbyderen, logge sig ind der og følge tredjepartsudbyderens anvisninger til afslutning, tilbagekaldelse eller opsigelse. Afhængig af tredjepartsudbyderens regler, eventuelle refunderinger foretages i tredjepartsudbyderens forhold med kunden, eller i Parships forhold med kunden.


2.6 Hvis kunden i tilfælde af betalingspligtige ydelser som betalingsbetingelse vælger SEPA-betalingsopkrævningen (såfremt dette tilbydes), varsles opkrævningen forlods af Parship i en betalingsplan, som kan ses i dennes profil. Det debiterede beløb kan i enkelte tilfælde afvige fra det beløb, som er meddelt i den varslede opkrævning, til fordel for kunden, hvis kunden i perioden mellem meddelelsen om den varslede opkrævning og forfaldsdatoen har modtaget kreditnotaer, eller enkelte transaktioner er blevet annulleret.


3. Gratis og betalingspligtige ydelser


3.1 Registreringen hos Parship er i første omgang gratis. Parship stiller også Parship-testen til rådighed for kunden uden omkostninger. Kunden besvarer et spørgeskema, som er udarbejdet efter psykologiske kriterier. På grundlag af resultatet og omfattende statistiske sammenligningsdata udarbejder Parship automatisk en individuel personlighedsprofil for kunden.Kundens personlighedsprofil, som er udarbejdet på grundlag af Parship-testen, optages i Parship's database. Kundens personlighedsprofil sammenholdes automatisk med andre Parship-kunders profiler. Dette sker på grundlag af statistiske sammenligningsdata, som gør det muligt at vurdere kompatibiliteten (foreneligheden) af de enkelte kunders personlighedstræk på grundlag af Parship-testen. En stikprøveagtig forkortet version af personlighedsprofilen er synlig for alle andre kunder via kundens profil for at motivere beslutningen om at tage kontakt. På grundlag af den automatiserede sammenligning modtager kunden gratis partnerforslag i sin profil samt pr. e-mail, såfremt kunden har angivet denne funktion (forsendelse pr. e-mail) på hjemmesiden. Partnerforslagene indeholder hver især en kort præsentation af den foreslåede partner (f.eks. stillingsbetegnelse eller fornavn, alder, foto, matching-punkter) samt en henvisning, om kunden er ”ny” hos Parship. Som grundlæggende medlem er Parships funktionsomfang begrænset. Således kan grundlæggende medlemmer principielt kun se fotos fra foreslåede partnere i ukendelig form. Grundlæggende medlemmer kan også kun sende fastsatte hilsener. Afsenderens funktion til fritekst-beskeder samt læsning af fritekst-beskeder er begrænset i det basismedlemskab. For at beskytte medlemmerne og for at sikre Parship-services er også antallet af beskeder begrænset (se her punkt 4.2). Basismedlemmer, der råder over en tilsvarende kreditsaldo, har mulighed for at aktivere profilerne for foreslåede partnere enkeltvist (om denne feature er disponibel, afhænger af gennemførelsen i de enkelte lande og kan begrænses af Parship regionalt, tidsmæssigt og personligt). Eksisterer der en aktiveringsmulighed, gøres medlemmet opmærksom på dette, så snart dette ønsker at benytte en af de ovennævnte, i basismedlemskabet indskrænkede funktioner som f.eks. ved forsøget på at sende en fritekstbesked. Brugen af de aktiverede funktioner sker derefter i henhold til anvendelsesretningslinjen i punkt 7 i de almindelige forretningsbetingelser. Aktiveringen ophører, så snart den pågældende profil for den foreslåede partner ikke længere er aktiv, dog senest efter 6 måneder. Kreditsaldoen er bundet til det enkelte basismedlems account og deponeret på denne. Det kan ikke overføres til premiummedlemskabet eller andre medlemmer. En handel, veksling til penge eller en modregning med andre krav fra Parship med kreditsaldoer er udelukket. Et købt tilgodehavende er underkastet de almindelige, lovbestemte forældelsesregler. Varigheden af tilgodehavender stillet gratis til rådighed kan forkortes af Parship til 6 måneder.


3.2 Med oprettelse af premiummedlemskabet får kunden adgang til sine i henhold til søgekriterier, løbende opdaterede partnerforslag online og via e-mail. I forbindelse med partnerforslagene samt i de andre medlemmers profiler, som er frit tilgængelige for premium-medlemmerne, anføres stillingsbetegnelse eller medlemmets fornavn, fotos fra grundlæggende medlemmer og premium-medlemmer også i genkendelig form samt angivelse, om kunden er ”ny” hos Parship. Kunderne ser også den stikprøveagtige korte version af andre kunders personlighedsprofil. Inden for rammerne af premiummedlemskabet er det desuden muligt for kunden ved gensidigt samtykke i henhold til anvendelsesretningslinjen i punkt 7 i de almindelige forretningslinjer ubegrænset at tage kontakt til andre kunder og at kommunikere via beskeder eller i udvalgte lande ved hjælp af videochat. Endelig tilkommer der medlemmet, såfremt ikke beskrevet anderledes tidligere, de samme anvendelsesmuligheder som et grundlæggende medlem. Parship stiller en detaljeret evaluering af Parship-spørgeskemaet til rådighed for premium-medlemmet i dennes indloggede profil.


3.3 Yderligere betalingspligtige ydelser vises i deres aktuelle form på websiden under ” Service & Priser”.


3.4 Parship tilstræber at stille sin service til rådighed hele døgnet syv dage om ugen med en tilgængelighed på 99,5 % i gennemsnit om året. Undtaget herfra er spildtid grundet vedligeholdelse og software-opdateringer samt på tidspunkter, hvor servicen på grund af tekniske eller øvrige problemer, som ikke ligger inden for Parships indflydelsesområde (force majeure, tredjemands skyld etc.), ikke kan ydes via internettet eller app-udbyderen. For at kunne anvende Parship-servicen i fuldt omfang skal kunden altid anvende de nyeste (browser-)teknologier eller gøre deres anvendelse mulig på sin computer eller smartphone (f.eks. aktivering af Java Script, cookies, pop-ups). Ved anvendelse af ældre eller ikke gængse teknologier kan det forekomme, at kunden kun kan anvende Parships ydelser i begrænset omfang. Ved benyttelse af appen kan den benyttede mobilenhed eller driftssystemet eller de valgte indstillinger på enhederne forhindre visse funktioner i appen (f.eks. push-beskeder, afstandsberegner). Endvidere tilbydes bestemte funktioner (f.eks. ID-check) kun via websiden.


3.5 I forbindelse med reklamekampagner gør Parship det også muligt for medlemmerne at teste premium-medlemskabet gratis. Dette gratis premium-medlemskab slutter efter den hertil definerede tidsfrist, uden at det kræver en opsigelse. Derefter følger et gratis grundlæggende medlemskab.


3.6 Parship forbeholder sig ret til at ændre de af Parship tilbudte ydelser af gyldige grunde og uden ekstraomkostninger for Parship-medlemmerne eller til at tilbyde afvigende ydelser,

 • for så vidt Parship er forpligtet til at etablere en overensstemmelse mellem de af Parship tilbudte ydelser og den ret, der finder anvendelse på ydelserne, herunder især, når den gældende retsstilling ændrer sig;
 • for så vidt Parship dermed retter sig efter en mod Parship rettet dom eller afgørelse fra myndighederne;
 • for så vidt den pågældende ændring er nødvendig til at afhjælpe eksisterende sikkerhedsmangler;
 • for at bevare ydelsernes overensstemmelse med kontrakten, især med henblik på at opfylde de aktuelle markedskrav til samme art ydelser; eller
 • når ændringen er af ren teknisk eller processuel natur uden væsentlig betydning for brugeren, herunder især rene grafiske ændringer eller ændringer i placeringen af funktioner.

4. Henvisninger til databeskyttelse, sikkehed ved anvendelse af Parship, uopfordret tilsendelse af spam-beskeder


4.1 Yderligere oplysninger om, hvordan personoplysninger behandles, og hvilke rettigheder kunden har i forhold til databeskyttelse, kan ses i henvisninger til databeskyttelse.


4.2 Parship tilstræber vedvarende at beskytte sine kunder mod chikane som for eksempel hackerangreb, spam eller romance scamming. Til dette har Parship udviklet talrige tekniske og organisatoriske standarder til at identificere overtrædelser af anvendelsesretningslinjerne, og især for at udelukke misbrugsbeskeder i henhold til punkt 7.8 i de almindelige forretningsbetingelser fra forsendelse. Parship er derfor også berettiget til at benytte egnede filter- og valideringssoftware. Det er kundens forpligtelse at gøre sig bekendt med Parships sikkerhedstips til anvendelse af Parship-services og følge disse samt brugerretningslinjerne i punkt 7 i disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis ”Trust and Safety Team” fra Parship tager kontakt til kunden i tilfælde af påfaldende forhold, er kunden forpligtet til omgående at tage stilling til dette. Handlingsanbefalinger skal seriøst afprøves og kun afvises i tilfælde af vigtige grunde. Kunden skal også via ”Rapportér denne profil” funktionen lede problematisk indhold eller adfærdsmåder videre til Parship.


4.3 Parship er ikke forpligtet til forsendelse af beskeder, såfremt der er mistanke om, at disse strider mod de i punkt 7.8 anførte anvendelsesretningslinjer, og at der derfor er tale om misbrug. En forsendelsespligt foreligger især ikke ved beskeder, hvor der er tale om uopfordret tilsendte reklame-e-mails, eller hvor der er mistanke om dette. Såkaldte spam-beskeder gælder som uopfordret tilsendte reklame-e-mails.

5. Opsigelse/forlængelse


5.1 Et Basismedlemskab opsiges til enhver tid og med omgående virkning ved at aktivere linket "Slet profil" under fanen "Data og indstillinger" i "Min profil" og bekræftelse af denne handling sker ved indtastning af det personlige kodeord.


5.2 Opsigelsen af det betalingspligtige medlemskab (det såkaldte Premiummedlemskab) skal ske op til syv dage inden medlemskabets sidste gyldighedsdag. En ordentlig opsigelse skal stiles ved at klikke her (https://www.parship.dk/tour/service/kontakt/).

Det betalingspligtige medlemsskab kan dog altid opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.


5.3 Hvis kunden har indgået sit premium-medlemskab via tredjepartsudbydere som Apple eller Google Play, gælder bestemmelserne i punkt 2.5 for afslutning af kontraktforholdet. Hvis kunden vil afslutte sit i-app-købte Parship premium-medlemskab, er det nødvendigt at gøre dette via kontoen ved tredjepartsudbyderen, logge sig ind der og følge tredjepartsudbyderens anvisninger til afslutning. Detaljer om afslutning af et premium-medlemskab via tredjepartsudbydere kan for Apple ses her og for Google Play her. Normal opsigelse af det betalingspligtige medlemskab via tredjepartsudbydere fører ikke automatisk til opsigelse af det gratis medlemskab. Her skal man også gøre som i punkt 5.1.


5.4 Forlængelse


Aftalen om betalingspligtige ydelser (Premiummedlemskab) forlænges automatisk med den i kontrakten fastlagte løbetid. Kunden kan til enhver tid efter den i kontrakten fastlagte løbetids udløb opsige aftalen med 1 måneds varsel, Opsigelsen skal ske i henhold til pkt. 5.2. Når ydelsen købes første gang, informeres kunden med modtagelsen af ordrebekræftelsen om den pågældende kontrakts løbetid, datoen for kontraktens udløb og forlængelsesperioden, hvis der ikke sker rettidig opsigelse.


5.5 I tilfælde af afslutning af premium-medlemskabet via tredjepartsudbydere som Apple eller Google Play fremkommer løbetiden af og omkostningerne ved eventuel automatisk forlængelse af det pågældende tilbud, bestemmelserne i tredjepartsudbyderens konto samt af bestillingsbekræftelsen, som tilsendes til kunden ved kontraktafslutning.


5.6 Den ekstraordinære opsigelse henholder sig til de lovmæssige forskrifter. Den skal ligeledes være i tekstform. I tilfælde af afslutning af premium-medlemskabet via tredjepartsudbydere som Apple eller Google Play gælder punkt 5.3.


5.7 Opsigelse af det betalingspligtige medlemskab fører ikke automatisk til opsigelse af det gratis medlemskab. Denne sker i henhold til punkt 5.1.

6. Parship's ansvar


6.1 Parship kan ikke gøres ansvarlig for urigtige oplysninger i kundernes registreringer og/eller spørgeskemaer. Heraf følger, at Parship ikke kan påtage sig noget ansvar for rigtigheden af resultaterne af personlighedstesten samt kan overtage indholdet i præsentationen af personlighedsprofilen, som er udarbejdet på grundlag af denne.


6.2 Parship er kun ansvarlig for at leverere bestræbelserne for at formidle en kontakt og er ikke ansvarlig for, om dette fører til det ønskede resultat. Parship stiller kun de tekniske forudsætninger til rådighed, som – på de i punkt 3 beskrevne forudsætninger - generelt åbner mulighed for en kontakt.


6.3 Parship påtager sig endvidere intet ansvar for et eventuelt misbrug af informationer. Det er muligt, at kunder trods forbud benytter Parship's service på en forbudt eller lovstridig måde. Parship hæfter på ingen måde for en sådan forbudt eller lovstridig benyttelse. Parship hæfter heller ikke for, at oplysninger og informationer, som kunderne selv har gjort tilgængelige for tredjemand, bliver misbrugt af disse.


6.4 Parship garanterer ikke, at servicen til enhver tid fungerer korrekt, respektivt kan anvendes eller er tilgængelig uafbrudt. Navnlig hæfter Parship ikke for kvalitetsforringelser i adgangen til servicen på grund af force majeure eller på grund af begivenheder, som Parship ikke har ansvaret for. Endvidere hæfter Parship ikke for, hvis tredjemand uberettiget opnår kendskab til kunders personlige oplysninger (f.eks. hvis "hackere" uberettiget opnår adgang til databasen).


7. Kundens ansvar og pligter


7.1 Kunden er forpligtet til at betale alle forfaldne betalinger til Parship eller tredjepartsudbyderne (se her punkt 2.5) til tiden. Hvis kunden selvforskyldt kommer i betalingsmora med mere end to på hinanden følgende delbeløb (hvis der er aftalt delbetalinger), forfalder alle udestående betalingskrav straks ved førstkommende opsigelsesfrist. I tilfælde af betalingsmora er Parship berettiget til midlertidigt at spærre adgangen til Parship-service.


7.2 Kunden har selv ansvaret for indholdet i sin registrering og dermed for de oplysninger, han giver om sig selv. Kunden forsikrer, at de oplyste data er sande og beskriver ham personligt. Falske oplysninger, som oplyses forsætligt og/eller i bedragerisk hensigt, eller hvis man foregiver en anden eller opdigtet identitet, kan også føre til civilretlige søgsmål.


7.3 Kunden forsikrer endvidere, at denne udelukkende anvender Parships ydelser til private formål, ikke har kommercielle hensigter, og at kunden ikke vil anvende de oplysninger om andre medlemmer, som kommer til dennes kendskab, til kommercielle formål eller reklameformål. Det er især ikke tilladt systematisk at udlæse indholdet fra andre brugere (for eksempel med et program eller blot ved at kopiere), for at anvende disse data uden for Parships service. Det er således ogsåforbudt at anvende edb-programmer til automatisk udlæsning af filer, såsom Crawlere.


7.4 Kunden forpligter sig til at holde Parship skadesløs for enhver form for sagsanlæg, skader, tab eller krav, som måtte opstå som følge af dennes registrering og/eller deltagelse i Parships service, såfremt kunden har handlet selvforskyldt. Det gælder specielt for skader som følge af bagvaskelse, fornærmelse, krænkelse af personlige rettigheder, på grund af udfald af tjenesteydelser til andre kunder, overtrædelse af disse forretningsbetingelser, krænkelse af immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Erstatningskrav for udgifter er, afhængig af størrelsen, begrænset til de nødvendige udgifter eller de udgifter, som er nødvendige til et bestemt formål.


7.5 Kunden er forpligtet til at behandle e-mails og andre meddelelser fortroligt og ikke gøre disse tilgængelige for tredjemand uden ophavsmandens samtykke eller uden vigtig grund. Dette gælder også for andre kunders navne, telefon- og telefaxnumre, bopæls- og e-mail adresser og/eller URL eller andre personlige oplysninger.


7.6 Kunden vil straks meddele Parship, hvis denne på grund af etablering af et parforhold eller af andre grunde ikke længere er interesseret i at modtage partnerforslag, eller hvis kunden ikke længere ønsker at stå til rådighed som partnerforslag for andre kunder.


7.7 Kunden opfordres til med regelmæssige og passende intervaller at hente sine meddelelser samt data på sin profil og om nødvendigt arkivere dem på sin egen computer eller andre lagringsmedier. Parship har ret til at slette de meddelelser, der er lagret på kundens konto, efter 12 måneder efter afsendelse respektive modtagelse uden yderligere forespørgsel. Alle data i forbindelse med et gratis medlemskab slettes automatisk efter 24 måneder efter kundens sidste login.


7.8 Kunden forpligter sig endvidere til ikke at misbruge servicen, navnlig:


 • Ikke at udbrede umoralsk, uanstændigt, pornografisk eller højre-/venstreradikalt indhold eller billeder i profilen eller videochatten,

 • ikke via servicen at udbrede nedsættende, stødende eller på anden måde retsstridigt materiale eller informationer,

 • ikke at true eller genere andre personer eller krænke tredjemands rettigheder (herunder personlige rettigheder),

 • ikke at oploade data, som indeholder en virus (inficeret software) eller indeholder software eller andet materiale, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse, med mindre kunden har rettighederne hertil eller de nødvendige tilladelser,

 • ikke at anvende servicen på en måde, som har en negativ indflydelse på andre kunders adgang til tilbud,

 • ikke opfange e-mails / meddelelser og heller ikke forsøge at opfange dem,

 • ikke at sende e-mails / meddelelser (også videochat-meddelelser) til kunder med noget andet formål end kommunikation og navnlig at undlade at anprise eller tilbyde varer eller tjenesteydelser til andre kunder (undtagen i tilfælde, hvor Parship udtrykkeligt giver tilladelse hertil),

 • ikke at sende e-mails / meddelelser (også videochat-meddelelser) til kunder med en upassende høj eller generende frekvens samt første meddelelser i et upassende stort antal til kunder i korte intervaller; i den forbindelse forbeholdes det Parship ret til ved hjælp af tekniske midler at fastlægge bestemte grænser, der er nødvendige til sikring af platformens sikkerhed og seriøsitet,

 • ikke at fremstille meddelelser med „kopier og sæt ind“-funktionen og ikke at sende kædebreve,

 • ikke at sende beskeder, som tjener et erhvervsmæssigt formål,

 • i første meddelelser og kontaktforespørgsler at overholde den nødvendige afstand og derfor ikke forsyne disse med kontaktdata som oplysninger om det fuldstændige navn, adresser, telefon- eller faxnumre, e-mail-adresser etc,

 • ikke at udforme første meddelelser eller kontaktforespørgsler upassende korte eller lange; i den forbindelse forbeholdes det Parship ret til ved hjælp af tekniske regelsæt at fastlægge bestemte minimums- og maksimumslængder på meddelelser

7.9 Overtrædelse af en af de under punkt 7.1 – 7.5 og 7.8 nævnte adfærdsforpligtelser kan føre til følgende sanktioner: Opfordring til stillingtagen i tilfælde af mistanke om overtrædelse af kontraktens eller lovens bestemmelser, spærring af benyttelsen indtil forhold er opklaret (navnlig ved flere klager fra andre kunder), advarsel af/fra en kunde, begrænsning af brugen af funktioner i Parship-tjenesten, delvis sletning af indhold. Overtrædelse af en af de i punkt 7.1 – 7.5 og 7.8 nævnte adfærdsregler kan desuden medføre øjeblikkelig opsigelse af benyttelsesaftalen og få civil- og strafferetlige konsekvenser for kunden selv. Spærring af en adgang berører ikke kundens betalingspligt for bestilte ydelser.


8. Kommunikation


Parship er en onlinetjeneste. Som sådan kommunikerer Parship med sine kunder enten via skærmen i indlogget tilstand eller via e-mail (f.eks. sende partnerforslag, præsentation af personlighedsprofil kontraktbekræftelse og fakturaer / påmindelser). Telefon-, fax- og postkommunikation er mulig, hvad angår spørgsmål vedrørende indgåelse af kontrakt, betaling eller krypteret e-mail-kommunikation. For levering af hovedtjenesterne (online dating service) og selve kontraktens indgåelse er telefon-, fax- og postkommunikation udelukket. For at sikre entydig identifikation og beskytte mod misbrug anbefaler Parship, at kunden i meddelelser til Parship afgiver følgende to oplysninger:


(1) e-mail adresse eller kodeord, der er registreret hos Parship
(2) service-password.

Kodeord og service-password tildeles kunden og tilsendes pr. e-mail, når medlemskabet oprettes, og kunden kan altid se dem online under hjemmesidens område ”min profil” / ”data & indstillinger” / ”profil administreres”.


9. Brugs- og ophavsrettigheder


Parship er i forholdet til kunden eneindehaver af kopierings-, udbredelses-, behandlings- og samtlige ophavsrettigheder samt retten til immateriel transmission og gengivelse af Parship-hjemmesiden og indholdet på denne. Anvendelse af samtlige programmer og de heri indeholdte indhold, materialer samt mærke- og handelsnavne er kun tilladt til de i disse forretningsbetingelser nævnte formål.


10. Lovvalg, alternativ tvistbilæggelse


10.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gældende, idet tysk kollisionsret er udelukket. Hvis kunden er forbruger med bopæl i Den Europæiske Union, kan lovgivningen i det land, hvor han har sin bopæl, eventuelt også komme til anvendelse, såfremt det drejer sig om tvingende bestemmelser.


10.2 EU-kommissionen tilbyder muligheden for online-tvistbilæggelse på en af denne administreret online-platform. Denne platform kan findes på det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Parship deltager ikke i tvistbilæggelsessager ved forbrugermæglingsmyndigheder. En retspligt eksisterer her ikke.


11. Information om tilbagekaldelse, udelukkelse af tilbagekaldelsesretten


11.1 Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os


per post:

PE Digital GmbH
- Kundeservice Parship Danmark -
Speersort 10
20095 Hamburg
Tyskland


eller per telefon: +49 (0) 40 46 97 51 34


eller per e-mail: support@parship.dk


med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail), at du har besluttet at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan til dette anvende den vedlagte prøve-tilbagekaldelsesformular (her eller https://parship.dk/static_cms/parship/static/Downloads/Standardfortrydelsesformular-DK.pdf), hvilket dog ikke er foreskrevet.


Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


11.2 Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.


Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen


Slut på informationen om fortrydelsesret


11.3 For en klar fortrydelse skal kundens tilbagekaldelseserklæring indeholde følgende to detaljer:

(1) e-mail adresse eller kodeord, der er registreret hos Parship
(2) service-password


Kodeord og service-password tildeles kunden ved start af hans medlemskab og tilsendes pr. e-mail og kan på ethvert tidspunkt ses af ham online i hjemmesidens område under ”min profil” / ”data & indstillinger” / ”profil administreres”.


11.4 Hvis kunden har oprettet sit premium-medlemskab via tredjepartsudbyder som Apple eller Google Play, gælder bestemmelserne i punkt 2.5 for afviklingen af tilbagekaldelsen. Detaljer om dette kan for Apple ses her og for Google Play her.


12. Andet


12.1 Parship kan overdrage udførelsen af dele af eller hele ydelsesspektret til tredjepartsudbydere og medhjælpere, hvis dette ikke medfører ulemper for kunden.


12.2 Hvis en bestemmelse i aftalen eller de almindelige forretningsbetingelser skulle være eller blive ugyldig, eller hvis aftalen skulle være ufuldstændig, berører dette ikke aftalens øvrige indhold. Supplerende gælder de lovmæssige bestemmelser.


12.3 Kontraktens gældende sprog er dansk.


12.4 Kunden kan til enhver tid gratis downloade de almindelige forretningsbetingelser som pdf-fil.


12.5 I forbindelse med indgåelsen af aftalen opbevarer Parship ikke automatisk aftaleteksten. Kunden opfordres derfor til at gemme den aftaletekst, der er gyldig på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som er tilgængelig på Parship's webside, på sin harddisk eller arkivere den på anden måde.


12.6 Ansvarlig for tjenestens indhold er PE Digital GmbH, Speersort 10, D-20095 Hamburg, repræsenteret ved direktøren.


Standardfortrydelsesformular


Til PE Digital GmbH, Kundeservice Parship Danmark, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, E-mail: support@parship.dk:

Jeg/vi (1) meddeler herved, at jeg/vi (1) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (1) købsaftale om følgende varer (1)/levering af følgende tjenesteydelser (1)

Bestilt den (1)/modtaget den (1)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

_____________________________________________________________________________________

(1) Det ikke-relevante udstreges.


Fakultative oplysninger

Brugernavn/medlemsnummer

E-mail adressen der er registreret hos Parship


Print og gem som pdf fil

Gratis registrering og test Gratis registrering

Jeg er

Jeg søger

Ved at vælge og fortsætte med at registrere tillader du os at behandlekøn du leder efter i overensstemmelse med vores databeskyttelsesregler. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Vores almindelige forretningsbetingelser og databeskyttelsesregler gælder. Gratis medlemskabet indebærer, at du regelmæssigt modtager tilbud om et betalingspligtigt medlemskab og om andre produkter fra PE Digital GmbH pr. e-mail (indvendinger er til enhver tid mulig).
Error with static Resources (Error: 418)